Tạo bot cơ bản

  • Tạo bot thời tiết đơn giản

  • Tạo kịch bản

  • Thiết kế kịch bản

Khai thác thông tin

  • Khai báo thông tin cần hỏi từ người dùng

  • Thiết kế kịch bản trả lời dựa theo thông tin khai thác

Tích hợp tri thức

  • Khai báo tri thức cho Bot

  • Tích hợp các hàm tri thức vào kịch bản hội thoại

Tích hợp Bot lên Facebook Messenger

  • Tạo ứng dụng trên Facebook

  • Tích hợp Bot với Facebook

  • Chat với Bot trên Facebook Messenger

Bot Platform
Trang chủ Hướng dẫn sử dụng Giá dịch vụ Diễn đàn Facebook Đăng nhập